L´Indonésie
Ganesh au palais du sultan de Yogyakarta.