Madagascar
Goelettes ou Sloop, deux boutres malgaches